Adwokatom, członkom Naczelnej Rady Adwokackiej, głosującym za uchwałą „urealniającą” wysokość kosztów postępowania dyscyplinarnego poprzez ...

DWIEŚCIE SŁÓW. WSTYD

Adwokatom, członkom Naczelnej Rady Adwokackiej, głosującym za uchwałą „urealniającą” wysokość kosztów postępowania dyscyplinarnego poprzez ich podniesienie o sześćset procent, w szczególności tym rozkochanym w Konstytucji i kontroli konstytucyjnej, choćby tylko rozproszonej;
sędziom adwokackich sądów dyscyplinarnych, którzy staną wkrótce przed koniecznością orzekania w oparciu o niemoralne prawo wewnętrzne adwokatury, pozwalające na orzeczenie obowiązku ponoszenia kosztów postępowania w wysokości przeszło dwukrotnie wyższej od najwyższej przewidzianej ustawą kary pieniężnej;
dedykuję: 
„(…) Zgodnie z art. 45 ust. 1 Konstytucji, każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia swojej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (…) Warunkiem podstawowym i koniecznym umożliwienia jednostce realizacji prawa wyrażonego w art. 45 ust. 1 Konstytucji jest zapewnienie jej dostępu do sądu, rozumianego jako możliwość uruchomienia stosownej procedury jurysdykcyjnej (…) Konstytucja nie zakazuje wprowadzenia zasady odpłatności postępowania sądowego, wyklucza jednak ustanawianie barier ekonomicznych w postaci nadmiernych kosztów postępowania (…) prawo do sądu pełni ważną rolę w demokratycznym społeczeństwie i nie może być fasadowe czy teoretyczne, ale efektywne i praktyczne (…) Nadmierna bariera kosztowa może hamować dostęp do rozstrzygnięcia sprawy przez sąd (zweryfikowania przez sąd rozstrzygnięcia organu niesądowego), przekształcając się w opłatę nieproporcjonalnie dolegliwą, czy wręcz zaporową (…)”*.
* uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia 2014r., SK 12/13.

PS: A przecież nikt tak ładnie jak adwokaci Konstytucji nie czyta. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2OT5BDJW9Z0
0 komentarze: